Aanmelden

In Utrecht wordt het aanmelden voor basisscholen centraal geregeld. U kunt uw kind aanmelden op onze school via de site naardebasisschool.utrecht.nl in het kwartaal dat uw kind drie jaar geworden is.

Circa 2 weken na het sluiten van een kwartaal krijgen u en school een plaatsingsbericht van de gemeente. Daarna nemen wij contact met u op voor het aanmelden op school. U ontvangt dan van ons een inschrijfformulier, waarmee we uw kind inschrijven op onze school.

Mocht uw kind specifieke onderwijsbehoeften hebben, dan dient u dit op het inschrijfformulier aan te geven. Deze informatie bespreken wij intern en op grond daarvan bepalen we of wij de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft, in het kader van Passend Onderwijs. Wellicht nodigen we u ook uit voor een gesprek.

Zij instroom
Verhuist u of wilt u overstappen van school, ook dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar directie.obstuindorp@spoutrecht.nl. Geef dan aan voor welke groep(en) de aanvraag betreft en hoe wij u kunnen bereiken. Vervolgens zal één van onze intern begeleiders contact met u opnemen.

Onderwijskwaliteit

De leerkracht maakt het verschil. Daarom investeren we volop in ‘een leven lang leren’ en het werkgeluk van leerkrachten. Binnen onze professionele cultuur blijven álle leerkrachten zichzelf ontwikkelen tot betere professionals. We maken structureel tijd vrij voor klassenbezoeken, coachings- en leeractiviteiten. Door met en van elkaar te leren kunnen we blijven verbeteren.

We werken als team planmatig aan kwaliteit. We leggen onze ambities vast in een schoolplan voor vier jaar. Zo geven we richting aan verbeterpunten. Op basis van dit schoolplan en actuele ontwikkelingen maken we een jaarplan. Daarin staat aan welke onderwijsinhoudelijke speerpunten de clusters dat schooljaar werken.

Meer informatie vindt u hier:

Leerlingen

Om alle leerlingen zo goed mogelijk te bieden wat ze nodig hebben, hebben we gekeken waar leerlingen op verschillende leeftijden mee bezig zijn en waar ze aan toe zijn. Lekker zorgeloos spelen in groep 2 of serieus over iets meebeslissen in groep 8; dat is nogal een verschil. Maar leerlingen van bijvoorbeeld 7, 8 en 9 jaar zitten wel ongeveer in de dezelfde ontwikkelingsfase. Vandaar dat we de leerlingen hebben verdeeld in 3 clusters. Leerkrachten van een cluster vormen samen een team. Zo kunnen we de focus leggen op de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen in een cluster.

Cluster 1 / 2 / 3 - Spelend leren
Onze jongste leerlingen willen bewegen, hebben een levendige fantasie en vinden concentreren soms nog wat lastig. Dus in dit cluster vloeien spel en werken in elkaar over. In onze eerste drie kleutergroepen zitten leerlingen van groep 1 en groep 2 door elkaar. Een aantal keren per jaar stromen de oudste leerlingen uit groep 2 door naar groep Groen, een homogene groep 2. Zo ervaren alle kinderen een keer hoe het is om de oudste én om de jongste te zijn.
Cluster 4 / 5 – Samenwerken
Kinderen tussen 7 en 10 jaar ontdekken langzaam dat er van alles om hen heen gebeurt. Hun wereld wordt groter en er ontstaan nieuwe interesses.

We gaan op een thematische manier aan de slag met wereldoriëntatie. Door het werken in thema’s verbreden leerlingen hun kennis, maar gaan ze ook de diepte in. Leerkrachten geven les over een thema, leerlingen stellen vragen, gaan op excursie en gaan nieuwsgierig op onderzoek uit. Ieder thema wordt afgesloten met een presentatie of eindactiviteit.

Rond deze leeftijd ontstaan vaak echte vriendschappen en ontdekken leerlingen hun rol in de groep. Vandaar dat het groepsproces in dit cluster centraal staat.
Cluster 6 / 7 / 8 - Autonomie
De oudste kinderen op de basisschool hebben steeds meer behoefte aan autonomie. Ze hebben vragen, willen meedenken, grenzen opzoeken en meebeslissen. Logisch, ze staan op het punt een volgende stap in de wijde wereld te maken. Om ze daar goed mee te helpen, is er in dit cluster veel aandacht voor jezelf leren kennen, weten hoe je groeit en leert en wat aandeel in het grotere geheel is.

Team

OBS Tuindorp heeft een vlot, bruisend team vol gelukkige leerkrachten. En ‘van gelukkige leerkrachten leer je de mooiste dingen’, aldus Loesje.

We zijn een school waarbij iedereen wordt uitgedaagd zichzelf te zijn en zijn talenten in te zetten. Niemand is hetzelfde en dat willen we graag zo houden. Verschillen in kwaliteiten benutten we! We zien onderwijs als een teamsport en zetten samen onze deskundigheid in voor goed onderwijs aan alle kinderen.

Leerkrachten werken in kleine teams waarbij ze samen verantwoordelijkheid dragen. Wij zijn dus geen school met de traditionele klassenstructuur, één leerkracht één klas, maar een school waar samenwerken en leren van elkaar een vanzelfsprekendheid is.

Samen kunnen we meer dan alleen. Leerkrachten maken gebruik van elkaars kennis, ervaring en talent. Iedereen kan daarin vanuit zijn eigenheid iets bijdragen. Zo spelen we nog beter in op behoeftes van de leerlingen.

Voor de leerlingen betekent dit dat ze naast de kinderen uit hun basisgroep, samenwerken met alle kinderen van hun leerjaar en les krijgen van meerdere leerkrachten. Het zorgt ervoor dat kinderen hun ‘sociale flexibiliteit’ ontwikkelen. We zien dat onze leerlingen zich goed redden in wisselende sociale situaties. Een belangrijke vaardigheid die je nodig hebt om goed te kunnen samenwerken met andere mensen.

School

Op OBS Tuindorp hechten we veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat en we besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar. Iedereen hoort erbij en we hebben elkaar nodig.

We zijn trots op de fijne sfeer bij ons op school, dé basis voor goed onderwijs.

Onze kinderen hebben hierin een actieve rol. We maken hen medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school en leren ze zorgdragen voor een sfeer waarin iedereen zich fijn voelt. Dit doen we door de kinderen positief te benaderen, verwachtingen uit te spreken en samen afspraken te maken.

We vinden het belangrijk dat ouders kunnen meedenken over en bijdragen aan een fijne tijd voor onze leerlingen.  Bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad (MR), die meedenkt met het bepalen van het schoolbeleid. Of in de ouderraad (OR) waarbij ouders op een wat informelere manier betrokken zijn bij de school, bijvoorbeeld door het helpen bij niet-lesgebonden activiteiten waarbij samen vieren centraal staat.

OBS Tuindorp

In het hart van de wijk Tuindorp staat ons mooie schoolgebouw dat al bestaat sinds 1933.

Ons bevlogen en energieke team werkt vanuit drie kernwaarden: samen, beweging en eigenheid.

In ons onderwijs ligt de nadruk op samenwerken en het ontwikkelen van een groeimindset. Met daarnaast extra aandacht voor sport, muziek, (toneel)spel en cultuur.

Sfeer proeven
Bent u nieuwsgierig naar onze school en wilt u een keer langskomen voor een kennismaking? Dat kan! Iedere eerste woensdag van de maand van 9 tot 10 uur organiseren we een informatieochtend. Aanmelden kan via: administratie.obstuindorp@spoutrecht.nl

Ook openen wij regelmatig onze deuren voor andere onderwijsprofessionals. We vertellen graag over ons onderwijs en onze werkwijze! Voor meer informatie: Open Andere Deuren Dagen – Utrecht Leert

Contactgegevens

Openbare Basisschool Tuindorp
Professor van Bemmelenlaan 34
3571 EN Utrecht

030-2730233

Privacystatement:
SPO Utrecht

Directie: Lotte Bakker
directie.obstuindorp@spoutrecht.nl

Administratie: Judith Breimer
administratie.obstuindorp@spoutrecht.nl

Postadres
Openbare Basisschool Tuindorp
Postbus 15007
3501 BA Utrecht

Cookieverklaring | Privacyverklaring

Social Schools

We maken op school gebruik van het communicatieplatform Social Schools. Dit is een beveiligde, interne omgeving, waar we ouders informeren over alles wat er gebeurt in de klas en de school. Leerkrachten zetten hier nieuwsberichten vanuit de groep op en delen bijvoorbeeld foto’s van leuke activiteiten. U kunt hier als ouder ook op reageren. Het team houdt de ouders via Social Schools op de hoogte van actuele en belangrijke ontwikkelingen en/of informatie vanuit de school. Ook vindt u hier de agenda met alle geplande activiteiten van dat schooljaar en kunt u zich intekenen voor (rapport)gesprekken.

Wanneer u uw kinderen inschrijft bij ons op school krijgt u een unieke code die u koppelt aan uw kinderen en de groep(en) waar zij inzitten.

Inloggen op Social Schools

Schooltijden & vakanties

Schooltijden
Ma, di, do en vr      8.30–14:15
Woensdag              8.30–12.30

De deur gaat om 8.15 uur open. Om 8.30 uur starten de lessen, alle kinderen moeten dan in de klas zitten. De kinderen hebben een half uur lunchpauze waarbij de leerkracht met de eigen groep eet en er buitenspeeltijd is.

Ouders brengen de kinderen tot het plein en daarna lopen zij zelfstandig naar binnen. Dit zorgt voor een rustige start voor de kinderen. Zij kunnen nu bij binnenkomst gelijk beginnen.

Ouders zijn na schooltijd van harte welkom om met hun kind naar binnen te gaan en even in het lokaal te kijken. Dat kan elke dag van de week.

Tijdens de brengtijden zijn de straten rondom de school afgesloten voor auto’s. Zo kunnen de kinderen veilig naar school.

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Studiedag 1 maandag 11 september 2023
Studiedag 2 dinsdag 12 september 2023
Herfstvakantie 14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023
Studiedag 3 maandag 23 oktober 2023
Studiedag 4 dinsdag 24 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2024
Studiedag 5 woensdag 24 januari 2024
Studiedag 6 donderdag 15 februari 2024
Studiedag 7 vrijdag 16 februari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Studiedag 8 woensdag 20 maart 2024
Pasen maandag 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Pinksteren maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024

 

Verlof & Verzuim

Leerplicht
Kinderen hebben volgens de Leerplichtwet recht op onderwijs. Als een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de leerplicht. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directeur.

Ziekmelden
​​​Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit melden via de Social Schools app.

Verlof
Kinderen zijn vrij tijdens schoolvakanties, nationale feestdagen en andere (door de school bepaalde) vrije (mid)dagen. Verlof buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge uitzondering verleend. Je kunt alleen verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijk of begrafenis. Verlof voor extra korte vakanties of familiebezoek is wettelijk niet mogelijk.

Als je extra verlof wilt aanvragen, neem dan ruim van tevoren contact op met de directeur van de school (directie.obstuindorp@spoutrecht.nl). De directeur kan je dan vertellen wat er mogelijk is en hoe verlof aangevraagd kan worden. Op school is de volledige regeling van de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht aanwezig.

BSO

Samenwerking school en opvang
We werken intensief samen met de opvangorganisatie Ministek. Dat doen wij om de overgang van school naar opvang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om dat te realiseren is een medewerker van Ministek ook onderdeel van het team van Leerjaar 1/2. Zij starten om 12 uur in de kleutergroep. De resterende tijd draaien de leerkracht en de pedagogisch medewerker samen de groep.

Om 14.15 uur, als de schooldag voorbij is, verlaat de leerkracht het lokaal samen met de kinderen die naar huis gaan. De kinderen die naar de BSO gaan, blijven samen met de pedagogisch medewerker op de groep. Zo gaat de schooldag naadloos over in de buitenschoolse opvang. Deze soepele overgang zorgt ervoor dat het kind weinig wisselingen ervaart op een dag.

Naschoolse opvang
Alle andere BSO’s halen de kinderen om 14.15 uur op uit school. De kinderen verzamelen zich op een vaste plek op het plein. Na een check of alle kinderen aanwezig zijn, vertrekken zij met de desbetreffende kinderen naar de eigen locatie. Dit kan lopend, op de fiets of per ander vervoermiddel zijn (afhankelijk van de locatie van de BSO ten opzichte van onze school).

Buitenschoolse opvang rondom de school waar wij regelmatig mee samen werken, zijn bijvoorbeeld:

BSO van Ministek: Er zijn meerdere opvang locaties in de wijk.
Ludens: De opvang is gevestigd in BSO het Tuinhuis. Prof. van Bemmelenlaan 51, Utrecht
Partou: De BSO is gevestigd in het RTV Utrecht gebouw, Hengeveldstraat 27, Utrecht.

Medezeggenschapsraad & Ouderraad

Medezeggenschapraad
Onze school heeft een actieve en betrokken Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vier ouders en vierpersoneelsleden. De MR overlegt ongeveer zes keer per jaar. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Ouders kunnen altijd de vergaderingen van de MR bijwonen. Deze zijn openbaar. Belangrijk nieuws uit de MR ontvangt u enkele malen per jaar via Social schools.

U kunt de leden van de MR gemakkelijk aanspreken als u met vragen of opmerkingen zit. MR ouder leden worden gekozen door ouders, middels verkiezingen als er zich meer kandidaten aanbieden dan dat er plaatsen zijn.

Indien u meer wilt weten over de MR en de rol van de MR kunt u de voorzitter of de andere leden van de MR benaderen via medezeggenschapsraad.obstuindorp@spoutrecht.nl

Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die graag helpen bij het organiseren van niet-lesgebonden activiteiten op school. Denk hierbij aan het bezoek van Sinterklaas, kerstactiviteiten, het bemannen van de bibliotheek en de deelname van OBS Tuindorp aan de avondvierdaagse. De OR vraagt voor deze activiteiten ondersteuning aan de klassenouders. Elke klas heeft een of meer klassenouders die helpen met het coördineren van niet-lesgebonden activiteiten. Dat is bijvoorbeeld zorgen voor vervoer bij en de begeleiding van uitstapjes, medeorganiseren van het schoolkamp en het organiseren van ouderhulp voor activiteiten in de klas.

U kunt contact leggen met de ouderraad via ortuindorp@gmail.com